דוגמא של הסכם מכר לבית דירה או מגרש

הסכםשנערך ונחתם ב____ ביום ____ בחודש_______ 4010
בין:    משה
מרח' ________________.

בעל השטח ומוכרו     מצד אחד

לבין:    1.
4.
3.

רוכש השטח או קונה השטח למכירה    מצד שני

הואיל    ובעל השטח ומוכרו הינו הבעלים והמחזיק הבלעדי של מלוא הזכויות במגרש בשטח של 2,754 מר הנמצא בשטח השיפוט של מועצה מקומית טבעון, הרשום כחלקה  כרשום בפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין בחיפה (כל זכויות בעל השטח ומוכרו במגרש יקראו להלן: הנכס -השטח או השטח למכירה)
העתק מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין בחיפה מיום  101010 מצב  ומסומן נספח א'.
והואיל        ובעל השטח ומוכרו מעוניין למכור ולהעביר לקונה, ורוכש השטח מעוניין לרכוש ולקבל בהעברה מבעל השטח ומוכרו, את הנכס -השטח האמור, כשהנכס -השטח פנוי וחופשי, כהגדרת מונח זה להלן;
והואיל    והצדדים מבקשים להגדיר ולקבוע את חיוביהם ההדדיים;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.    מבוא, נספחים, כותרות והגדרות
1.1.    המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים בו והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2.    הכותרות בהסכם זה הן לנוחיות ההתמצאות בלבד, ולא תשמשנה לצרכי פרשנות.
1.3.    הגדרות
בהסכם זה יהיה למלים המפורטות להלן הפירוש המופיע לצדן, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
1.3.1.    המועצה        –    מועצה מקומית קריית טבעון.
1.3.2.    הועדה המקומית    –    הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית
טבעון.
1.3.3.    הלשכה        –    לשכת רישום מקרקעין בחיפה.
1.3.4.    התבע            –    תכנית מתאר טב88 ו טב 880.
1.3.5.    הנכס -השטח                            –    חלקה 88 בגוש 8888 בשטח כולל של
2,222 מר, כמפורט בהעתקים מדפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכה, המצורפים להסכם זה כנספחים א'
1.3.6.    פנוי וחפשי                 –    משמעו, ביחס לממכר, הוא: נקי מכל
אדם וחפץ ומשוחרר מכל חוב, שיעבוד, משכנתא, עיקול, צו וזכויות צד ג' כלשהן, למעט:
הערה על הפקעה לפי סעיף 5 ו- 7 אשר נרשמה ביום 281999 לפי שטר מספר 0617650001.
1.3.7.    נציגו של  בעל השטח ומוכרו                –        פרקליט בא כוח ____________________
1.3.8.    נציגו של  רוכש השטח                –        פרקליט בא כוח
1.3.9.    הנאמן                   –        _____________________
1.3.10.    אישורי מיסים             –     אישור מס שבח ומס רכוש המופנה
ללשכת רישום המקרקעין בחיפה לפיו בעל השטח ומוכרו שילם את מס השבח  מס הרכוש או שהינו פטור מתשלומם.
ואישור המועצה המקומית קרית טבעון ואישור הוועדה המקומית קרית טבעון המופנה לרשם המקרקעין לפיו אין חובות היטל השבחה או ארנונה על הנכס -השטח.

2.    הצהרות הצדדים
2.1.    הצהרות בעל השטח ומוכרו
בעל השטח ומוכרו מצהיר, מאשר ומתחייב, כדלקמן:
2.1.1.    הנכס -השטח נקי מכל חוב, עיקול, שעבוד, משכנתא, צו, או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ולמעט ההפקעה כמפורט בהגדרת פנוי וחופשי בסעיף ‎1.2.3 דלעיל;
2.1.2.    אין כל הליכים משפטיים כאלו או אחרים התלויים ועומדים בקשר עם הנכס -השטח, ולא ידוע לו על כוונה או עילה לפתוח בהליכים כאלו;
2.1.3.    לא חלה עליו כל מניעה לפי דין או הסכם להתקשר בהסכם זה ולקיים את כל תנאיו במלואם ובמועדם.
2.1.4.    סכום התמורה הנקוב בהסכם זה הנו סופי ומהווה תמורה מלאה למוכר בגין הנכס -השטח וקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
2.1.5.    ידוע לו כי רוכש השטח מתקשר עמו בהסכם זה על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו, כמפורט בהסכם זה.
2.2.    הצהרות רוכש השטח
רוכש השטח מצהיר, ומאשר  כדלקמן:
2.2.1.    רוכש השטח מצהיר כי ראה ובדק את הנכס -השטח ואת סביבתו מכל הבחינות, לרבות את מצבו הפיזי והחוקי, את תוכניות בנין העיר החלות עליו וכל מידע רלוונטי ברשויות או בכל גוף אחר וכי בדק את הזכויות המשפטיות הקשורות לממכר ולזכויות בעל השטח ומוכרו בממכר ומצא את הנכס -השטח ואת  זכויות בעל השטח ומוכרו בו מתאימים לצרכיו ולשימושו, ובכפוף לנכונות כל הצהרות בעל השטח ומוכרו ולקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוא מוותר מראש על כל טענה של טעות, פגם, ברירה מחמת מום, אי התאמה וכל טענת ברירה אחרת מכל סוג שהוא בקשר עם הנכס -השטח וזכויות בעל השטח ומוכרו, למעט פגם נסתר.
2.2.2.    רוכש השטח מצהיר כי לאחר שערך את כל הבדיקות הנזכרות לעיל, ובכפוף לנכונות כל הצהרות בעל השטח ומוכרו, הוא מצא את הנכס -השטח ואת זכויות בעל השטח ומוכרו בו מתאימים לצרכיו ולמטרותיו וכי הוא רוכש את הנכס -השטח במצבו הפיסי והתכנוני כפי שהוא (AS IS) ביום חתימת הסכם זה, ובכפוף לפגם נסתר וכן בכפוף למסירת הנכס -השטח לקונה במצב כאמור בסעיף ‎5 להלן.
2.2.3.    רוכש השטח מצהיר כי ידוע לו שאין זה מתפקידם או ממומחיותם של עוהד לבדוק את מצבו הפיזי והתכנוני של הנכס -השטח או האפשרות לבנות על הנכס -השטח בתים דו משפחתיים וחד משפחתיים. הצדדים לוקחים על עצמם אחריות לבדיקת נושאים אלו באמצעות בעלי מקצוע המומחים לענין, והם פוטרים את עוהד מבדיקתם ומאחריותם לעניין זה.
3.    המכר
בעל השטח ומוכרו מוכר בזה לקונה ורוכש השטח רוכש בזאת מבעל השטח ומוכרו את הנכס -השטח ואת זכויות בעל השטח ומוכרו בממכר, כשהנכס -השטח חפשי ופנוי כהגדרה זו בסעיף ‎1.3.6 דלעיל, בהתאם ובכפוף לכל התנאים וההתחייבויות המפורטים לעיל ולהלן בהסכם זה.
4.    התמורה, מועדיו ואופן תשלום
4.1.    בתמורה לממכר ולקיום כל התחייבויות בעל השטח ומוכרו על פי הסכם זה, מתחייב רוכש השטח לשלם למוכר סך כולל וסופי של 4,450,000 שקל ישראלי חדש (4 מיליון ומאתיים חמישים אלף שקל ישראלי חדש) (להלן: התמורה).
4.2.    התמורה תשולם במועדים ובתנאים כדלקמן:
4.2.1.    סך של 445,000 ₪ (להלן: התשלום הראשון) ישולם על ידי רוכש השטח במעמד חתימת הסכם זה, בשיק בנקאי ערוך לפקודת בעל השטח ומוכרו אשר יימסר לידי הנאמן, הנאמן יעביר את התשלום הראשון לידי בעל השטח ומוכרו לאחר שתירשם הערת אזהרה לטובת רוכש השטח על הנכס -השטח כשלא רשומה בלשכה הערה קודמת נוגדת כלשהי, למעט ההערה לטובת בעל השטח ומוכרו.
4.2.2.    סך נוסף של 550,000 שקל ישראלי חדש (5 מאות חמישים אלף שקל ישראלי חדש) (להלן: התשלום השני) ישולמו למוכר תוך 60 יום ממועד החתימה על ההסכם ובלבד שנרשמה הערת אזהרה לטובת רוכש השטח. לא נרשמה הערת אזהרה ידחה מועד תשלום זה עד 7 ימים לאחר רישום הערת האזהרה.
4.2.3.    יתרת התמורה, בסך של 2,575,000 שקל ישראלי חדש (2 מיליון חמש מאות שבעים וחמישה אלף שקל ישראלי חדש), (להלן – התשלום השלישי או התשלום האחרון) תשולם על ידי רוכש השטח לידי בעל השטח ומוכרו או הנאמן לפי העניין, בתום 60 ימים ממועד חתימת הסכם זה (להלן: מועד המסירה) כנגד מסירת החזקה בממכר לידי רוכש השטח והמצאה לקונה של מסמכים, כאמור בסעיף ‎6 להלן.
4.2.4.    ככל שלא יהיו בידי בעל השטח ומוכרו למסור לקונה במעמד מסירת החזקה את המסמכים המפורטים בסעיף 5 שלהלן, כי אז יופקד מתוך התשלום האחרון סך של 550,000 שקל ישראלי חדש (5 מאות חמישים אלף שקל ישראלי חדש) לחשבון נאמנות שיפתח הנאמן על שם בעל השטח ומוכרו (להלן: הפיקדון) ויחולו ההוראות הבאות:
4.2.4.1.    סך של 800,000 ₪ יועבר לידי בעל השטח ומוכרו עם המצאה לקונה של אישור מנהל מס שבח מקרקעין, מופנה לרשם המקרקעין, המאשר כי בעל השטח ומוכרו שילם את מס שבח מקרקעין בגין העסקה נשוא הסכם זה או כי הוא פטור מתשלום כאמור וכן אישור מס רכוש המתייחס לממכר (להלן – אישור המס);
4.2.4.2.    סך נוסף של 800,000 ₪ יועבר על ידי הנאמן לידי בעל השטח ומוכרו, עם המצאה לקונה של אישור המועצה והועדה, מופנה לרשם המקרקעין המאשר כי אין חובות ארנונה או חובות אחרים החלים על החלקה, לרבות היטל השבחה או היטלי פיתוח (להלן – אישור העירייה);
4.2.4.3.    ‏יתרת הפיקדון, בסך של 90,000 שקל ישראלי חדש תועבר על ידי הנאמן לידי בעל השטח ומוכרו עם רישום הנכס -השטח בלשכה על שם רוכש השטח.  ככל שהעברת הזכויות תתעכב בשל סיבות הנעוצות בקונה בלבד, ורוכש השטח לא הסיר את המניעה תוך 30 יום מהמועד בו הודע לו על המניעה, תשוחרר יתרת הפקדון לידי בעל השטח ומוכרו ללא כל תנאי ובלבד שבעל השטח ומוכרו קיים אחר כל התחייבויותיו בקשר לרישום הזכויות על שם רוכש השטח לרבות המצאת כל שטר ואישור אשר חובת המצאתם חלה עליו על פי הסכם זה.
4.2.4.4.    הנאמן יפקיד את הפיקדון בחשבון הנאמנות וישקיע את הכספים בפיקדון מתחדש או בהשקעה אחרת לפי בקשת בעל השטח ומוכרו. ההשקעה והריבית עליה יהיו שייכות למוכר, והנאמן ינהג בהן בהתאם להוראות הסכם זה.
4.2.4.5.    מובהר כי ביצוע תשלום לנאמן כאמור בסעיף זה לעיל, מהווה את תשלום התמורה על ידי רוכש השטח למוכר, לכל דבר ועניין.
4.2.4.6.    הצדדים פוטרים מראש את הנאמן מכל אחריות לפעולותיו לפי הסכם זה, ובכלל זה, כל תוצאה שתנבע מפעולות הנאמן כאמור בסעיף זה לעיל, במישרין או בעקיפין, לא תחייב את הנאמן בכל תשלום של הוצאות, מסים, פיצויים או דמי נזק אחרים שהם, או כל תשלום אחר מכל מין וסוג שהוא, ובלבד שפעולות הנאמן בוצעו בהתאם להוראות שניתנו לו כאמור לעיל ובתום לב.
5.    מסירת החזקה
5.1.    בעל השטח ומוכרו ימסור לקונה את החזקה בממכר במועד המסירה, כנגד תשלום מלוא התמורה באופן הקבוע בסעיף ‎4.4  לעיל, כשהנכס -השטח חפשי ופנוי.
5.2.    במועד המסירה, וכחלק בלתי נפרד מהליך המסירה, ימסרו לקונה או לבא כוחו על ידי בעל השטח ומוכרו, באמצעות הנאמן, מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6 להלן, המסמכים המקוריים הבאים:
5.2.1.    יפוי הכוח הבלתי חוזר, כאמור בסעיף 7 להלן;
5.2.2.    שטרי מכר חתומים על ידי בעל השטח ומוכרו ומאושרים על ידי פרקליט בא כוח ביחס לממכר. שטרי המכר האמורים ייחתמו על ידי הצדדים במועד החתימה על הסכם זה ויימסרו לנציגו של  רוכש השטח במעמד מסירת החזקה
5.2.3.    אישורי מיסים
5.2.3.1.    אישור מס שבח ומס רכוש המופנה ללשכת רישום המקרקעין בחיפה לפיו בעל השטח ומוכרו שילם את מס השבח  מס הרכוש או שהינו פטור מתשלומם.
5.2.3.2.    אישור המועצה המקומית קרית טבעון ואישור הוועדה המקומית קרית טבעון המופנה לרשם המקרקעין לפיו אין חובות היטל השבחה או ארנונה על הנכס -השטח.
5.2.3.3.    מובהר כי אי המצאת אישורי מיסוי מקרקעין או אישור המועצה והוועדה, במועד המסירה, לא תהווה הפרה של הסכם זה על ידי רוכש השטח, בכפוף להוראות הסכם זה לעיל ולהלן.
6.    העברת הזכויות
בעל השטח ומוכרו מתחייב, כי בכפוף לקיום התחייבויות רוכש השטח על פי הסכם זה ובכלל זה תשלום מלוא התמורה באופן הקבוע בהסכם זה, הוא יעביר את הזכויות בממכר בלשכה משם בעל השטח ומוכרו על שם רוכש השטח, כשהנכס -השטח חפשי ופנוי
7.    ייפויי כח
7.1.    במעמד חתימת הסכם זה, יחתום בעל השטח ומוכרו על ייפוי כוח בלתי חוזר, המאפשר לנציגו של  הצדדים לטפל בהעברת הזכויות בממכר משם בעל השטח ומוכרו על שם רוכש השטח, ולהשלים את רישום ההעברה בלשכה.
אין בחתימת בעל השטח ומוכרו על ייפויי הכוח שלמעלה כדי לשחרר את בעל השטח ומוכרו מלהופיע בפני הרשויות השונות ולחתום בעצמו על כל מסמך שחתימתו עליו תידרש לצורך העברת הזכויות כאמור בהסכם זה.
ייפוי הכוח האמור יופקד בידי נציגו של  בעל השטח ומוכרו ויועבר לידי נציגו של  רוכש השטח כאמור בסק ‎5.4 לעיל.
7.2.    במעמד חתימת הסכם זה, יחתום בעל השטח ומוכרו על ייפוי כוח בלתי חוזר, בנוסח הרצב כנספח ב', אשר יאפשר לקונה לפעול פעולות תכנוניות בקשר עם הנכס -השטח, לרבות לצורך הגשת בקשות לקבלת היתרי בניה וכיוב וזאת מבלי לגרוע מחובתו של בעל השטח ומוכרו לחתום על כל מסמך, לרבות בקשות להיתרי בניה  שרוכש השטח יבקש לקבל מרשויות התכנון הנוגעות בדבר ובלבד שכל עלות בגין כל פעולה כאמור תחול על רוכש השטח לבדו ותשולם על ידו. להסרת ספקות, בעל השטח ומוכרו מתחייב שלא להתנגד באופן כלשהו לבקשות לקבלת היתרי בניה, להקלות, לתכניות מתאר או לכל הליך תכנוני אחר שייזום רוכש השטח לגבי הנכס.
ייפוי הכוח האמור יימסר לקונה במעמד חתימת הסכם זה ובכפוף לפירעון התשלום הראשון על חשבון התמורה.
8.    מסים ותשלומים
8.1.    מס שבח מקרקעין, מס מכירה בגין העסקה נשוא הסכם זה ומס רכוש בגין הנכס -השטח, אם יחולו, יחולו על בעל השטח ומוכרו וישולמו על ידו.
8.2.    מס רכישה, בגין העסקה נשוא הסכם זה יחול על רוכש השטח וישולם על ידו.
8.3.    היטל השבחה הנובע מכל תכנית מתאר או שינוי ת.ב.ע. או הקלה או כל שינוי תכנוני אחר, שקיבלו תוקף על ידי רשויות התכנון עד ליום חתימת הסכם זה, יחול על בעל השטח ומוכרו וישולם על ידו וכל היטל השבחה כאמור שקיבל תוקף על ידי רשויות התכנון לאחר יום חתימת הסכם זה, יחול על רוכש השטח וישולם על ידו.
8.4.    בעל השטח ומוכרו מתחייב לשלם את כל היטלי הפיתוח ובכלל זה היטלי ביוב, תיעול כביש ומדרכה, ככל שהוטלו או שהעילה להטלתם נוצרה עד למועד החתימה על הסכם זה.  היטלים כאמור שהעילה להטלתם נוצרה  לאחר מועד החתימה על הסכם זה , יחולו על רוכש השטח וישולמו על ידו.
8.5.    בעל השטח ומוכרו מתחייב לשלם את הוצאות המים והארנונה עד למועד המסירה ומאותו מועד יחולו כל אלה על רוכש השטח וישולמו על ידו.
8.6.    רוכש השטח מתחייב לשאת בכל אגרות הרישום הדרושות לשם העברה בלשכה של הזכויות בממכר על שמו לרבות האגרות לצורך רישום הערת אזהרה, משכון, שיעבוד רישום המשכנתא שיקבל רוכש השטח וכיוצב.
8.7.    שילם מי מן הצדדים סכום כלשהו החל על משנהו על פי ההסכם או הדין, מתחייב הצד שעליו חל התשלום להשיב לצד המשלם את הסכום ששולם כנגד המצאת חשבונית תוך 7 ימים ממועד דרישתו הראשונה של הצד המשלם. לא הושב הסכום תוך 7 ימים כאמור יתווספו לסכום שלמעלה הפרשי הצמדה וריבית מקסימאליים כדין, מיום התשלום ועד החזרו בפועל.
8.8.    מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, הייתה המצאת אישור תלויה בתשלום החל על רוכש השטח לפי הסכם זה, ישלם רוכש השטח את התשלום תוך 14 יום ממועד דרישת בעל השטח ומוכרו ואם לא ישלמו יהיה מוכר פטור מהמצאת האישור עד לביצוע התשלום.
9.    התחייבות לרישום משכנתא
9.1.    בעל השטח ומוכרו מתחייב לחתום על כל המסמכים שידרשו כמקובל לצורך רישום הערת אזהרה לטובת בנק ממנו ייטול רוכש השטח, אם ייטול, הלוואה וזאת תוך 7 ימי עסקים מהיום שבעל השטח ומוכרו נתבקש בכתב לעשות כן על ידי רוכש השטח, בתנאי שכספי ההלוואה ישולמו על ידי הבנק נותן ההלוואה ישירות למוכר, או לנאמן, לפי העניין, בהתאם למועדי התשלום המפורטים בהסכם זה ובכפוף לכך שעל גבי כתב ההתחייבות לרישום משכנתא לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הבנק יצוין כי הוא כפוף לכך שיועבר למוכר סכום ההלוואה וכי אם ישיב בעל השטח ומוכרו לבנק את הסכום שקיבל מן הבנק, ימחק הבנק את הערת האזהרה שתירשם לטובתו.  מובהר, כי סכום ההלוואה לא יהיה גבוה מיתרת התשלומים שעל רוכש השטח לשלם למוכר על פי הסכם זה, לאחר ביצוע התשלום הראשון מהונו העצמי של רוכש השטח .  רוכש השטח מתחייב לשפות את בעל השטח ומוכרו מיד עם דרישתו הראשונה בכתב, בגין כל סכום שייאלץ בעל השטח ומוכרו לשלם לבנק, מעבר לסכום שקיבל מן הבנק על פי סעיף זה.
10.    הפרות וסעדים
10.1.    כל צד שיפר הסכם זה בהפרה יסודית יהא חייב לשלם לצד המקיים פיצוי מוסכם ומוערך על ידי הצדדים מראש כמשקף את הנזק שעלול להיגרם לצד המקיים הסך 445,000 שקל ישראלי חדש (מאתיים עשרים וחמישה אלף שקל ישראלי חדש) והכל בנוסף על כל תרופה או סעד המוקנים לצד המקיים כלפי הצד המפר בגין ההפרה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
10.2.    במעמד חתימת הסכם זה יחתום רוכש השטח על ייפוי כוח בלתי חוזר, לפיו הוא מייפה את כוחם של עורכי הדין למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובתו. מיופי הכוח יהיו רשאים לעשות שימוש בייפוי הכוח במקרה שרוכש השטח לא ישלם במועד את התשלומים הנקובים בסעיף ‎4 לעיל, או כל חלק מהם, ולא יתקן הפרה זו תוך 14 ימים ממועד משלוח דרישה בכתב לתקן את ההפרה, שתשלח אליו בדואר רשום לכתובת הפורטת בסעיף ‎11.8 להלן ולכתובת באי כוחו  וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה למוכר על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
עם תשלום מלוא התמורה כמפורט בסעיף ‎‎ ‎4 לעיל, יוחזר ייפוי הכוח האמור לקונה.
10.3.    למען הסר ספק מובהר, כי התחייבויות הצדדים בסעיפים ___________________להסכם זה הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
10.4.    לא שילם רוכש השטח את התשלומים או כל חלק מהם החלים עליו על פי הוראות הסכם זה במועד, יישא כל סכום שלא שולם במועד ריבית פיגורים בשיעור ריבית של 1% לחודש או ריבית של 10% לשנה בתוספת הפרשי הצמדה, לפי בחירת בעל השטח ומוכרו, בגין התקופה שמן היום שנועד לתשלום של אותו סכום ועד לתשלומו בפועל וזאת בלא לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למוכר על פי כל דין או הסכם.

10.5.    לא מסר בעל השטח ומוכרו לקונה את החזקה בממכר במועד המסירה כהגדרתו בסעיף ‎5 לעיל, ישלם בעל השטח ומוכרו לקונה בגין כל יום איחור במסירה סך בשקל ישראלי חדש השווה ל_______ ₪ (____שקל ישראלי חדש), מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות רוכש השטח על פי הסכם זה וכל דין.
10.6.    על אף כל האמור בהסכם זה איחור של עד שבעה ימים בביצוע התחייבות המוטלת על מי מן הצדדים להסכם זה לא יחשב להפרת ההסכם ולא יזכה בפיצוי כלשהו.
10.7.    במקרה של עיכוב או מניעה של ביצוע איזה מחיובי הצדדים על פי הסכם זה בשל שביתה, השבתה או עיצומים של רשות ממשלתית או עירונית או בנק, יידחו כל חיובי הצדדים עד להסרת המניעה ולא יהא בכך משום הפרת ההסכם על ידי מי מהצדדים.
10.8.    מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, מובהר כי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשלא – 1970 יחולו על הסכם זה.
11.    כללי
11.1.    איחור השימוש בזכויותיו של צד כלשהו לא ייחשב כויתור והוא יהא רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או חלקן, הן לפי הסכם זה והן לפי הדין, בכל עת שימצא לנכון. כל שינוי, ויתור או תוספת להסכם זה יהיו בני תוקף רק אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי שני הצדדים להסכם.
11.2.    הצדדים מתחייבים להופיע, להצהיר ולחתום ככל שיידרש, על כל מסמך שיידרש ולבצע כל פעולה שתידרש לשם ביצוע העברת הזכויות ושאר תנאי הסכם זה.  כן מתחייבים הצדדים להופיע בכל עת שידרשו לפני כל אדם, גוף או רשות ממשלתית, עירונית, ציבורית או אחרת תוך 22 ימים מיום שנדרשו לעשות כן על ידי הצד האחר.
11.3.    כל צד להסכם זה מיוצג על ידי פרקליט בא כוח מטעמו וכל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו.
11.4.    בעל השטח ומוכרו מתחייב שלא לשעבד ולא למשכן ולא להעניק כל זכות אחרת שהיא בממכר לצד שלישי ולא לבצע כל עסקה או פעולה בנכס החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לרישום בלשכה של הנכס -השטח על שם רוכש השטח.
11.5.    הצדדים מאשרים כי האמור בהסכם זה משקף את כל שהוסכם והותנה ביניהם במלואו וכי הם לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, השפעות והתחייבויות, בכתב ובעפ, שאינן נכללות בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, לפני חתימתו.
11.6.    כל שינוי בהסכם זה יכול שיעשה ויהיה לו תוקף רק אם ייערך בכתב חתום עי כל הצדדים להסכם זה.
11.7.    הצדדים קובעים את כתובותיהם לצורך הסכם זה כמפורט במבוא להסכם זה.
11.8.    כל מכתב או הודעה שישלח צד למשנהו לכתובות המפורטות במבוא להסכם זה או לעל כתובת אחרת בישראל עליה יודיע צד למשנהו בכתב, במכתב רשום – יחשבו כאילו נתקבלו תוך 3 ימי עסקים מעת מסירתם לסניף הדואר כדבר דואר רשום.  הודעה שתימסר ביד, במסירה אישית, תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד המקבל בעת מסירתה בכתובת כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנזכרים לעיל לראשונה

בעל השטח ומוכרו        רוכש השטח

לעמוד הבית: קניית בית

קרא מאמר מרתק על חוק מכר הדירות באתר בדק בית וביקורת מבנים