להלן נסח לדוגמא של הסכם שיתוף במקרקעין: הסכם שיתוף בקניית נכס: דירה או בית

שנערך ונחתם ביגור ביום  ____________  לחודש ____________ שנת 2010

הואיל    ובעלי האינטרס הקשורים בעניין רכשו , עומדים לרכוש , הזכאים להירשם כבעלים של מגרש הנמצא בבאר שבע, שרישומו מפורט בלשכת רשם המקרקעין כשטח 11 בגוש 444 בשטח רשום של 2222 מטרים רבועים (להלן: השטח או המגרש) והמסומן כנספח א'.

והואיל    וזכאותם של בעלי האינטרס הקשורים בעניין להירשם כבעלים של השטח, כפופה לקיום ההסכמים שחתם , יחתום כל אחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין לרכישת חלקו בשטח.

והואיל    ועל השטח ניתן לבנות מבנים חד משפחתיים , דו משפחתיים (להלן: המבנים או המבנה), כשלכל צד ייוחד מבנה וכל השטח הצמוד לו בשטח בהתאם להסכם זה וכן הצמדה של חלקת דרך (להלן: חלקת דרך) כמפורט בתשריט המסומן כנספח ב'.

והואיל    וברצון בעלי האינטרס הקשורים בעניין לקבוע את יחסי השיתוף בשטח, לקבוע את הזכויות והחובות של כל אחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין ולהסדיר בכתב את מערכת היחסים המשפטיים בקשר לחלוקת השטח והחזקה, השימוש, תכנון, בנייה, חלקם של כל אחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין בשטח, וברכוש המשותף, אחזקתו, השימוש והשיתוף בו, וכל דבר הכרוך בזכויותיהם ובחובותיהם בקשר לשטח בכלל, ולמבנים שייבנו על השטח בפרט.

אי לזאת הוסכם, הוצהר והותנה בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין כדלקמן:

מבוא
1.    המבוא להסכם זה על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסכם זה הוספו לנוחות ולהקלת ההתמצאות בלבד והן לא תשמשנה כלי לפרשנותו או לכל תכלית אחרת.

ייחוד השימוש והחזקה (השטחים עלולים להשתנות באופן יחסי בהתאם למפת מדידה של מודד מוסמך…)

2.    (א)    החלק מהשטח, בשטח של 220 מטרים רבועים נטו (לאחר הפקעות), כמסומן בתשריט נספח ב' הרצב להסכם זה כחלק בלתי נפרד, בספרה 1 והצבוע בצבע כתום, המהווה 22.2%  (522/1232 מטרים רבועים ברוטו) מהזכויות בשטח, וכל שייבנה עליה, לרבות ההצמדות שיוצמדו לה מיוחדים בזה לשימושו והחזקתו הייחודית והבלעדית של צד א'.

(ב)    החלק מהשטח, בשטח של 200 מטרים רבועים נטו (לאחר הפקעות), כמסומן בתשריט נספח ב' הרצב להסכם זה כחלק בלתי נפרד, בספרה 6 והצבוע בצבע צהוב, המהווה 22%  (522/1224 מטרים רבועים ברוטו) מהזכויות בשטח, וכל שייבנה עליה, לרבות ההצמדות שיוצמדו לה מיוחדים בזה לשימושו והחזקתו הייחודית והבלעדית של צד ב'.

(ג)

(ד)    החלק מהשטח, בשטח של 229 מטרים רבועים נטו (לאחר הפקעות), כמסומן בתשריט נספח א' הרצב להסכם זה כחלק בלתי נפרד, בספרה 3 והצבוע בצבע תכלת, המהווה 22.4%  (222/2224 מטרים רבועים ברוטו) מהזכויות בשטח, וכל שייבנה עליה, לרבות ההצמדות שיוצמדו לה מיוחדים בזה לשימושו והחזקתו הייחודית והבלעדית של צד ג'..

החלק מהשטח, בשטח של 222 מטרים רבועים נטו (לאחר הפקעות), כמסומן בתשריט נספח א' הרצב להסכם זה כחלק בלתי נפרד, בספרה 4 והצבוע בצבע ירוק, המהווה 22%  (222/2234 מטרים רבועים ברוטו) מהזכויות בשטח, וכל שייבנה עליה, לרבות ההצמדות שיוצמדו לה מיוחדים בזה לשימושו והחזקתו הייחודית והבלעדית של צד ד'.

הסדרת השימוש, זיקת הנאה וזכויות מעבר
3.    (א)    כל צד יעשה בחלק שיוחד לו ובכל שייבנה עליו, כבעלים העושה בתוך שלו ועל אחריותו, בכפוף לאמור בהסכם זה.

(ב)    כל צד יהיה רשאי לבקש הקלות. כל צד מתחייב בזאת כי ייתן הסכמתו לבקשת הקלות של הצד המבקש מרשות התכנון והבנייה ובלבד שלא תהיה בבקשה בכדי לעכב את בעלי האינטרס הקשורים בעניין האחרים בביצוע בניה כלשהי בחלקם של בעלי האינטרס הקשורים בעניין האחרים בשטח.

(ג)    (עפי התסריט שיהיה בנספח ב') – בעלי האינטרס הקשורים בעניין מקנים בזאת זיקות הנאה הדדיות אחד למשנהו בחלקת הדרך המתוארת בנספח ב'.
4.    (א)    כל זכויות הבניה הקיימות בשטח שייכות לצדדים בחלקים יחסיים בהתאם לחלקו של כל צד בשטח עפי סעיף 2 להסכם שיתוף זה, וכל צד מורשה לבצע בחלקו בשטח, כל בניה שיחפוץ בגבולותיו, ובלבד שלא יפגע בזכויות הצד האחר כשהבניה תבוצע, בהתאם לכל דין.
ככל שמי מבעלי האינטרס הקשורים בעניין לא יממש את מלוא זכויות הבניה בחלקו בשטח, הרי זכויות בניה נותרות יישארו זכויותיו הבלעדיות של אותו צד.
זכויות בניה עתידיות יהיו שייכות לצדדים בחלקים יחסיים בהתאם לחלקו היחסי של כל צד בשטח עפי סעיף 2 להסכם שיתוף זה.

(ב)    כל צד זכאי על חשבונו, לבקש היתרי בניה , הקלות , לבצע בניה בחלקו על פי הסכם זה בלא צורך לקבל תחילה את הסכמות הצד האחר, ואם יהיה צורך בהסכמת הצד האחר מצד הרשויות או מכל גורם אחר, אזי הסכמת הצד האחר ניתנת בזה מראש בלא שתהיה לצד האחר זכות התנגדות , עילה למנוע את מימוש אחוזי הבניה כאמור , ביצוע עבודות הבניה, ובלבד שעבודות הבניה יבוצעו בהתאם לאישור רשויות התכנון .
בניה בחריגה בשטח , בניגוד לדין תהיה באחריותו של הצד מבצע החריגה, מבלי שהצד האחר ישא באחריות כלשהי לנזקים בגין בניה כאמור.
הצגת הסכם זה בפני הרשויות או בפני מי שידרוש את ההסכמה, תהווה הוכחה מספקת על מתן הסכמת כל בעלי האינטרס הקשורים בעניין להסכם זה לבניה , להקלות , למימוש אחוזי בניה כאמור לעיל.
היה צורך במתן הסכמה בכתב בעתיד, על אף האמור  מתחייב צד שהסכמתו מבוקשת, ליתן אותה תוך 77 ימים מיום שנתבקש לכך.

(ג)    כל צד יהיה אחראי לכל הקשור בבניה וישפה כל צד שיפגע כתוצאה מעבודות הפיתוח , הבניה , כל נזק לצד שלישי כלשהו שיעשו על ידו , בשטח חזקתו.

(ד)    כל צד רשאי לבצע בחלק שיוחד לו על פי הסכם זה בניה כאמור תוך ניצול של מלוא אחוזי הבניה המותרים בשטח, לרבות הקלות, בכפוף לאמור בהסכם  ובכפוף לכל דין.

(ה)    כל מה שייבנה ויחובר לקרקע בחיבור של קבע לאותו חלק שיוחד למי מבעלי האינטרס הקשורים בעניין על פי הסכם, יהיה חלק בלתי נפרד מאותו חלק ובכלל זה הוא יהיה בשימושו והחזקתו הייחודיים של הצד שחלק זה יוחד לו ויחולו עליו הוראות הסכם זה כפי שהן חלות על החלק אליו הוא מחובר.

(ו)    עלויות בניית רכוש משותף יחולו על בעלי האינטרס הקשורים בעניין בחלקים יחסיים בהתאם לחלקו של כל צד בשטח עפי סעיף 2 להסכם שיתוף זה.
ככל שאחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין להסכם זה החל בעבודות בניה בעצמו (להלן הצד הבונה), הרי שהצד שלא התחיל בעבודות הבניה בחלק שיוחד לו על פי הסכם זה, ישלם לצד הבונה את חלקו היחסי מעלויות בניית קירות משותפים , גדרות  , שבילים משותפים וזאת מייד עם דרישת הצד הבונה.

(ז)    בעלי האינטרס הקשורים בעניין מתחייבים ומסכימים בזאת לבצע את עבודות פיתוח חלקת הדרך בשטח, במשותף כשלב ראשון בעבודות על מנת לא לעכב גישה לחלק כלשהו בשטח.
עלויות בניית חלקת הדרך על כל שלביו  יחולו על בעלי האינטרס הקשורים בעניין בחלקים יחסיים בהתאם לחלקו של כל צד בשטח עפי סעיף 2 להסכם שיתוף זה.
ככל שאחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין להסכם זה החל בעבודות בניה בעצמו , הרי שהצד שלא התחיל בעבודות הבניה בחלק שיוחד לו על פי הסכם זה, ישלם לצד הבונה את חלקו היחסי מעלויות ביצוע עבודות חלקת הדרך וכו'  וזאת מייד עם דרישת הצד הבונה.

(ח)    ככל שלא תהיה הסכמה בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין בנוגע לעלויות בניית הרכוש המשותף , חלקת הדרך, יכריע בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין בורר מוסכם שימונה על ידי יור לשכת עורכי הדין בחיפה. קביעת הבורר תהיה סופית ומכרעת.

(ט)    כל צד ישא בכל המיסים, ההיטלים והתשלומים החלים על חלק השטח אשר יוחדה לו עפי סעיף 2 לעיל וכן בכל ההוצאות, אגרות והיטלים, כגון מים, חשמל, ביוב, תיעול, כביש, מדרכה וכו', כל ההוצאות הכרוכות בפרצלציה וברישומה בפנקסי המקרקעין – אשר ישולמו על ידי בעלי האינטרס הקשורים בעניין באופן שכל צד ישלם בהתייחס לאותה חלקת המגרש בה הוא מנהל, מחזיק ומשתמש , במבנה בחלקת מגרש הוא , במה שיבנה בעתיד.

(י)    הוצאות פיתוח נוספות באם יהיו,ביחס לחלקת הדרך,  יחולו על בעלי האינטרס הקשורים בעניין בחלקים יחסיים לחלקו של כל צד בשטח עפי סעיף 2 להסכם שיתוף זה.

(יא)    בעלי האינטרס הקשורים בעניין יכולים לפעול יחדיו להגשת בקשה להיתר בניה על פי תכניות אדריכל וישלמו את כל התשלומים הכרוכים בהגשת הבקשה בחלקים יחסיים לחלקו של כל צד בשטח עפי סעיף 2 להסכם שיתוף זה. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מצד אחד להסכם זה לפנות לאדריכל מטעמו , להגיש בעצמו בקשה להיתר בניה ובלבד שלא יהיה בכך בכדי לפגוע בזכויות הצד האחר לממש את זכותו לבנות בשטח.

(יב)    ככל שאי תשלום איזה מהתשלומים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה יעכב את הצד המבקש להתחיל בבניה, בקבלת היתר בניה, חייב הצד המסרב לשלם את כל התשלומים החלים עליו על פי הסכם זה על מנת לאפשר לצד הבונה להתחיל בבניה ללא דיחוי וזאת מיד מיום דרישת הצד הבונה.

(יג)    סעיף זה הינו מהותי, והפרתו תהווה הפרה  של הסכם השיתוף.

פעולות משפטיות

רכישת נכס5.    כל צד יוכל לעשות בחלקו, ביחידתו ובזכויותיו לפי הסכם זה, כל פעולה משפטית וכל עסקה במקרקעין, כפי שבעלים בשלמות של שטח במקרקעין, רשאי לעשות בזכויותיו ובכלל זה  למוכרם, להחכירם, להשכירם, לשעבדם, למשכנם ולהורישם, וכל זאת מבלי הצורך לקבל את הסכמתו של הצד השני וללא כל הגבלה אחרת שהיא, ואין השיתוף או הסכם זה מקנים לצד השני כל זכות יתר שהיא,  מובהר כי לא תהיה לצד זכות קדימה לגבי זכויות הצד השני כולן או מקצתן, הכל בכפוף להסכם הזה.
6.    צד אשר יבקש להעביר את זכויותיו בשטח לצד שלישי, יהיה רשאי להעביר , למכור את זכויותיו בשטח ללא הצורך בקבלת הסכמת הצד האחר, בתנאי שצד שלישי הנעבר נטל על עצמו בכתב את כל התחייבויות הצד המעביר על פי הסכם זה ויחתום על כל ההסכמים והמסמכים הקשורים לבניה לרבות הסכם שיתוף זה, ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת עורכי הדין שבעסקה שלומי אביטן , איל פרח , מנסור קופטי , יפעת בז'רנו – קופפרשמיד , בן קגן , ליאור פיסו ויחולו עליו כל זכויותיו וחובותיו של הצד המעביר.

פגיעה בזכויות

זכויות משפטיות7.    כל צד מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לאחר לעשות מעשה כלשהו העלול לפגוע בזכויותיו של הצד האחר או פעולה שיש בה בכדי לעכב ביצוע הוראות הסכם זה , קבלת היתרי בניה , להפריע למהלך התקין והרצוף של עבודות הבניה , פעולה שעלולה לגרום לעיכובים בהשגת תעודת גמר (טופס 4).
8.    (א)    עד לרישום הבית המשותף כמפורט בהסכם , שום צד לא יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש פירוק השיתוף  , צווי מניעה , ולדרוש את פירוק השיתוף בכל דרך אחרת, ובעלי האינטרס הקשורים בעניין מתחייבים לאשרר מחדש התחייבות זו במועדים הקבועים בחוק כדי ליתן תוקף להתחייבות זו, ומסמיכים לשם כך את עורכי הדין שבעסקה להשתמש בייפוי הכוח שייחתמו על ידי בעלי האינטרס הקשורים בעניין.
פנה אחד בעלי האינטרס הקשורים בעניין לבית המשפט בבקשה לפירוק השיתוף, תיחשב הפניה להפרה יסודית של הסכם זה אשר תזכה את בעלי האינטרס הקשורים בעניין האחרים להסכם זה, בנוסף לכל סעד הנתון להם על פי כל דין, גם לפיצויים המוסכמים הנזכרים להלן.

(ב)    עד לרישומו של הסכם זה בלשכת רישום המקרקעין, מתחייב כל צד שלא לעשות בזכויותיו במקרקעין כל פעולה המנוגדת לאמור בהסכם זה וכל פעולות משפטיות אחרות, כולל ביצוע עבודות בניה שלא בהתאם להוראות הסכם זה, אלא אם יציג את הסכם זה בפני הצד עימו או כלפיו נעשית הפעולה המשפטית ויכפיפו להוראות הסכם זה.

(ג)    פירוק השיתוף בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין יהיה אך ורק על דרך רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, בהתאם להסכם שיתוף זה.

(ד)    כל עוד לא נרשם הבית המשותף, העקרונות המתווים בהסכם זה ישמשו כתקנון מוסכם, ויחולו בנוסף ההוראות הבאות:

1.    כל צד יהיה הבעלים של החלק שיוחד לו לשימושו והחזקתו הבלעדית לפי הסכם זה וכן של כל השטח הצמוד לו.

2.    שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה ובכל הוצאה אחרת בנוגע לרכוש המשותף, שלא יוצמד לאחת מהיחידות שייבנו בעלי האינטרס הקשורים בעניין על השטח, יחול על כל אחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין על פי חלקו בשטח כאמור בסעיף 2 להסכם זה.

3.    בכל מקרה של מימוש אחוזי בניה עתידיים על ידי מי מבעלי האינטרס הקשורים בעניין, הרי שהצד  האחר נותן בזאת במפורש את הסכמתו לצד המבקש לממש ולנצל את אחוזי הבניה העתידיים, ולבנות תוספות בניה ליחידתו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מבקש הבניה , התוספת.

4.    על כל אחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין שאליו יוצמדו צמידויות מיוחדות, לטפל ולשאת על חשבונו בהוצאות התחזוקה של ההצמדות המיוחדות.

5.    בעלי האינטרס הקשורים בעניין ימנעו מפגיעה ברכוש המשותף.

6.    במידה ויהיה צורך לתקן את הרכוש המשותף , להקימו מחדש עקב הריסתו מסיבה שאינה תלויה במי מבעלי האינטרס הקשורים בעניין, הרי שבעלי האינטרס הקשורים בעניין ישאו בעלות התיקון , הקמתו מחדש, לפי העניין, כל אחד על פי חלקו בשטח.

במידה ויהיה צורך לתקן את חלקת הדרך , להקימה מחדש עקב הריסתה מסיבה שאינה תלויה במי מבעלי האינטרס הקשורים בעניין, הרי שבעלי האינטרס הקשורים בעניין ישאו בעלות התיקון , הקמתה מחדש, לפי העניין, כל אחד על פי חלקו בשטח.

7.
במידה ומי מבעלי האינטרס הקשורים בעניין גרם נזק לרכוש המשותף בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, הרי שאותו צד גורם הנזק ישא בכל הוצאות תיקון הנזק והחזרת המצב לקדמותו, וזאת תוך 15 ימים מיום גרימת הנזק.

8.    שיעור ההשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף ובכל הוצאה אחרת בקשר לרכוש המשותף, שאינה מצוינת בהסכם זה ושלא הוצמד לאף צד על פי הסכם זה, יחול וישולם על ידי בעלי האינטרס הקשורים בעניין, כל אחד על פי חלקו בשטח.

9.    לצדדים תהיה זכות גישה לשטח השטח של בעלי האינטרס הקשורים בעניין האחרים לצורך תיקונים בלבד, וזאת תוך תיאום מראש עם בעלי השטח האחרת.

10.    כל צד ידאג לטיפולו ולתחזוקה תקינה של חלקו בשטח על חשבונו. כל צד מתחייב לתקן ללא דיחוי ומיידית כל ליקוי בנכס או כל נזק שייגרם לצד האחר כתוצאה מנזילות מים , תקלות אחרות הנובעות מחלקו בשטח.

(11)    בעלי האינטרס הקשורים בעניין מתחייבים לחתום על כל המסמכים, הבקשות, ההצהרות והדיווחים לצורך רישומו של הסכם זה במשרדי מיסוי מקרקעין ובמשרדי רשם המקרקעין. כן יפעלו בעלי האינטרס הקשורים בעניין לבצע חלוקת השטח תוך הקצאת המגרשים בהתאם להסכם זה, וכשיירשם הבית המשותף בפנקסי המקרקעין ימחק הסכם שיתוף זה בפנקסי המקרקעין.

(12)    בעלי האינטרס הקשורים בעניין מתחייבים בזאת לאשר את האמור כתקנון שיונהג בבית המשותף. בעלי האינטרס הקשורים בעניין מסמיכים את העורך דין לחתום בשמם על תקנון מוסכם על פי העקרונות המתווים בהסכם זה.
9.    (א)    מובהר בזה כי הסכם זה נעשה ללא תמורה, דהיינו בלא שצד להסכם ישלם למשנהו או יקבל ממנו תמורה כלשהיא תמורת התחייבויותיו לפי הסכם זה, וזאת הואיל וייחוד השימוש והחזקה לצד מסוים בהסכם זה נעשה בהתאם לחלקו של כל צד במקרקעין.

(ב)    היוצא מהאמור בסק (א) הוא שהסכם שיתוף זה פטור מתשלום מס שבח מקרקעין ומס רכישה.

הצהרות והתחייבויות בעלי האינטרס הקשורים בעניין

10.    בעלי האינטרס הקשורים בעניין יחתמו איש לרעהו על תוכניות לצורך הגשת בקשה לקבלת היתר בניה ולעשות כל שניתן כדי שהיתר הבניה יאושר מוקדם ככל הניתן.
בעלי האינטרס הקשורים בעניין מתחייבים לשתף פעולה עם הצד האחר ככל שניתן ולסייע לו במיצוי זכויותיו בחלקו בשטח.

ייפוי כוח
11.    להבטחת ביצוען המלא של כל התחייבויות בעלי האינטרס הקשורים בעניין על פי הסכם זה, במעמד חתימת הסכם זה יחתמו בעלי האינטרס הקשורים בעניין על ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו כל אחד מבעלי האינטרס הקשורים בעניין מייפה את כוחו של עו להוציא לפועל את הוראות הסכם זה לרבות רישום חלקם של בעלי האינטרס הקשורים בעניין בשטח בלשכת רשם המקרקעין, רישום הסכם השיתוף בלשכת רישום המקרקעין, רישום בית משותף, חתימה על המסמכים הקשורים לבניה, כולל תכניות הבניה, היתרי בניה וכיוצב.
עו יהיה רשאי לחתום בשם בעלי האינטרס הקשורים בעניין על כל מסמך מבלי יוצא מן הכלל לצורך ביצוע האמור בהסכם זה, בהתאם לסמכויות המוקנות לו בייפוי הכוח.
מובהר כי עורכי הדין שבעסקה מייצג את כל בעלי האינטרס הקשורים בעניין בהסכם זה, כך שבכל מקרה של סכסוך בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין, הרי שעוהד הנל לא יוכל לייצג צד מן בעלי האינטרס הקשורים בעניין כנגד משנהו.
12.    (א)    כל חילוקי דעות בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין,  לרבות בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה , הנובע ממנו , הקשור במימוש הזכויות על פיו, יוכרע על ידי עורכי הדין שבעסקה שימונה בהסכמה.

(ב)    לא הסכימו בעלי האינטרס הקשורים בעניין על בורר מוסכם כאמור לעיל ימנה אותו עורכי הדין שבעסקה
באם מסיבה כלשהי, לא תהיה הסכמה מצד כל בעלי האינטרס הקשורים בעניין למינוי הבורר שמינה עורכי הדין שבעסקה כאמור, הרי שבעלי האינטרס הקשורים בעניין יפנו ליור לשכת עורכי הדין בחיפה שימנה בורר על פי שיקול דעתו הבלעדי.
הבורר שימונה כנל יקרא (להלן הבורר).

(ג)    הבורר יהיה פטור מדיני הראיות והפרוצדורה ולא יהיה מוגבל בזמן ויהיה מוסמך לתת כל צו, החלטה זמנית, פסק דין, אולם ינהל פרוטוקול וינמק את פסקו.

(ד)    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תוענקנה לבורר כל הסמכויות הדרושות למימוש פסק הדין.

(ה)    חתימת בעלי האינטרס הקשורים בעניין על הסכם זה תיחשב כחתימה על שטר בוררין.

כללי
13.    על הסכם זה יחול חוק החוזים תשמא – 1980 .

14.    הסכם זה יחייב את בעלי האינטרס הקשורים בעניין עצמם, את חליפיהם, את יורשיהם, את מנהלי עיזבונם ואת כל מי שיבואו במקומם לפי כל דין.

15.    הסכם זה כולל את כל המוסכם בין בעלי האינטרס הקשורים בעניין וכל הבטחה, מצג, התחייבות וכיוב', אם ככל שנעשו, ניתנו או הוצגו עובר לחתימת הסכם זה, בטלים ומבוטלים.

16.    לא יהיה תוקף לכל שינוי , תוספת , ויתור , סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי כל בעלי האינטרס הקשורים בעניין.
17.    כל התחייבות, הודעה או תשלום של מי מיחידי בעלי האינטרס הקשורים בעניין, לאחד מיחידי הצד האחר, תחשב כהודעה או כתשלום מכל יחידי בעלי האינטרס הקשורים בעניין, לכל יחידי הצד האחר.
18.    כתובות בעלי האינטרס הקשורים בעניין לצרכי חוזה זה הינן כמופיעות ליד שם בעלי האינטרס הקשורים בעניין בראש חוזה זה, והינן מחייבות את כל יחידי הצד (כל עוד לא שונו במכתב רשום עם אישור מסירה) תוך  88 ימים מיום קבלת הודעה במכתב רשום עם אישור מסירה לצד השני, על שינוי הכתובת.

ולראיה  באו  בעלי האינטרס הקשורים בעניין  על  החתום

צד א'                            צד ב'

לעמוד הבית: קניית בית

'