לאור התפשטות נגע הבניה הבלתי חוקית, ללא היתר בניה, נוהגים בתי המשפט ביד קשה כנגד עברייני הבניה ומטילים קנסות כבדים וצווי הריסה. היתרי בניה הם האישורים החוקיים הניתנים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך ביצוע עבודות בניה הזקוקות היתר. הם ניתנים על פי רוב לתקופה של שנה וממנו ניתן ללמוד על היקף זכויות הבנייה למבנה הספציפי.

היתרי בניה הוא המושג לסוג האישורים הדרושים לאדם, על מנת שיוכל להכניס שינויים במבנה או שטח שמצוי ברשותו הליך קבלת היתר בנייה הנו בדרך כלל ארוך ומסורבל. הכרת התהליך מראש עשויה לסייע למבקש ההיתר לייעלו, ולחסוך לעיתים קרובות את עגמת הנפש הכרוכה בטיפול בבקשה להיתר והנובעת לעיתים קרובות מחוסר ידע.

היתר הבנייה הפורמאלי לאחר תהליך בדק בית, מבוסס על תשריט הכולל את תרשים החלקה או המגרש, תרשים סביבה, טבלת שטחים ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה בחתך קומתי. כמו כן יהיה בה שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תכניות בנין עיר החלות על הנכס נשוא היתר מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכו. על התשריט להיות חתום.

 

קבלת היתרי בנייה

כל בניה חדשה או תוספת בניה למבנה קיים לא ניתן לבצע ללא היתר בניה. לאחר תכנון התוספת נשלחות תוכניות העבודה אל הוועדה לתכנון ובנייה. וכשתתקבל החלטה, יינתן היתר בניה למהנדס ולקוח. להיתר יצורף מסמך שיפרט את התנאים בהם צריכה הבניה לעמוד. בהגשת בקשות לקבלת היתרי בניה, יש להקפיד לעבור על השרטוטים עם בעלי מקצוע מתאימים על מנת לוודא שהתוכניות עומדות בסטנדרטים העירוניים. בדיקה מעמיקה של התוכניות תעזור לעבור את התהליך במהירות וביעילות ובמניעת סחבת בתהליכים בעלי חשיבות גבוהה, כמו רישוי עסקים.

היתרי בנייה צריך לבניית מבנים חדשים והריסה של מבנים, צריך היתרי בניה על תוספת למבנה קיים תוספת בניה כגון סגירת מרפסת, חניה, פרגולה וכדומה. שינויים פנימיים במבנה המשנים את הקונסטרוקציה שלו. הצבת מבנה זמני, כמו קרוואנים, מכולה, מחסן, גדרות, שלט וכד'. וגם עמודי חשמל, תמרורים ורמזורים.

יש היתרי בניה לשימוש חורג במבנה בניגוד לייעודו המקורי, כפי שהוא מופיע בתוכנית ההיתר המקורית ויש צורך בהיתרי בנייה להכנסת שינויים פנימיים במבנים משותפים